Gastrobutiken är bäst

Läs villkoren och fyll sedan i formulären för retur eller garanti.

Allmänna villkor för:

RETUR AV PRODUKT:

Vid retur p.g.a. felbeställning krediteras endast 80% av varans värde. Frakt och övriga kostnader krediteras ej.
Det är du som kund som står för returfrakt. 

 • 1. Retur skall anmälas inom 5 dagar efter mottagande.
 • 2. Retur skall återsändas i hel originalförpackning, ordentligt vikt och i originalskick (ej smutsig, ej trasig förpackning).
 • 3. Fakturakopia, ordernummer eller följesedel skall bifogas (flera om artiklarna är från flera olika order).
 • 4. På returblankett skall det tydligt framgå anledning till returen för varje artikel.

  ALLA punkterna 1-4 ovan skall uppfyllas för att det skall vara en godkänd retur
  Vid retur av produkt är det du som kund som ansvarar för att leveranser sker utan skador på godset. Packetera alltid produkten väl. Klistra fraktetiketten på paketet och kontakta fraktbolaget för hämtning.
 • Om skada uppstår på produkten vid retur eller produkten är defekt vid ankomst till oss debiteras kunden för hela värdet. Skulle produkten ej vara i originalförpackning eller avemballerad eller använd så att produkten anses vara begagnad debiteras kunden minst 50% av produktens värde. Ej lagerförda varor eller specialtillverkade varor kan ej returneras.

  RETURFORMULÄR  GARANTI:

  Vilka garantier som gäller för din produkt/tillverkare kan du se HÄR.

  Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, d.v.s. fel som fanns i produkten vid leverans. Dessa fabrikationsfel ska konstateras av godkänd serviceverkstad, varpå du som kund får en fri reparation, alternativt en ny produkt, samt ersätts för eventuella fraktkostnader. Gäller det t.ex. handhavandefel, transportskador eller felinställd produkt debiterar vi dig kostnaden för reparation och frakt eller utkörning. Det gäller även i de fall som vi inte kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten. Din orderbekräftelse eller kvittens gäller som garantibevis. Förvara dokumentet väl eftersom dokumentet krävs om du behöver utnyttja garantirätten. Observera att garantin kan skilja sig mellan olika leverantörer. Företag får vid köp endast den garantirätt som ges från leverantören, där garantitiden kan variera mellan olika leverantörer. Företag har heller inte någon reklamationsrätt utöver sin garantirätt från leverantören.

  1. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GARANTI
  1.1 Garantin gäller under förutsättning att skada inte inträffar och anmäls senare än 1 år efter det att maskinen tagits i bruk.

  1.2 Garantin gäller ej i det fall andra komponenter än medföljande originaldelar använts, eller om montering skett av obehörig fackman.

  1.3 Vid behov av inkoppling av el i, eller till maskinen skall dessa utföras av behörig fackman.

  1.4 Vid skada skall Gastro Sweden Tech AB omgående, eller senast inom åtta dagar efter skadans uppkomst och innan reparationsåtgärder vidtas, beredas tillfälle att undersöka skadan. Skulle ej så ske gäller ej garantin.

  1.5 Åtgärder kan komma att vidta i syfte att minska eller avhjälpa skada gäller ej som medgivande ur garantisynpunkt. Förhandlingar om ersättning innebär ej avstående från invändning om skadeanmälan ej lämnats i rätt tid enligt punkt 1.4 eller varit sakligt ogrundad eller bristfällig.


  2. GARANTINS INNEHÅLL OCH FULLGÖRANDE
  2.1 Gastro Sweden Tech ansvarsskyldighet omfattar kostnadsfritt utbyte av reservdelar, vilka kan härledas till produktionsfel hos fabriker för vilka Gastro Sweden Tech AB ansvarar. Indirekta följdskador såsom nyttjande- och produktionsbortfall, driftstopp och driftsuppehåll, värdeminskning och andra indirekta följdskador, omfattas ej av garantin.

  2.2 Gastro Sweden Tech förbehåller sig rätten att efter eget val anlita fackkunnigt företag för att åtgärda eventuella skador.

  2.3 Skulle garantin tagas i anspråk under garantitiden, förlängs därmed inte garantitidens totala varaktighet.

  2.4 Muntliga sidoavtal gäller ej.

  3. ÖVRIGA VILLKOR
  3.1 Skador eller fel som orsakats av yttre omständigheter, exempelvis brand, vatten, åsknedslag m.m, omfattas inte av denna garanti.

  3.2 Garanti gäller ej om man inte följt instruktionsanvisningar eller fel förorsakade av ingrepp i maskinen av icke behörig fackman.

  3.3 Skador som inträffat vid leverans omfattas inte av garantin.

  Vid retur av produkt är det du som kund som ansvarar för att leveranser sker utan skador på godset. Packetera alltid produkten väl. Klistra fraktetiketten på paketet och kontakta fraktbolaget för hämtning.

  GARANTIFORMULÄR